× Close languages

Visselblåsning

Holtab strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Då Holtab är en värdegrundstyrd verksamhet vill vi att den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Holtabs värderingar, affärsetik eller gällande lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns Holtabs visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

 

Holtabs VisselblåsarpolicyAnmälan

Att visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

 

Vad kan anmälas?

Via denna funktion kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

 • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
 • en intressekonflikt mellan en anställd och Holtab
 • andra allvarliga oegentligheter som rör Holtabs vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

 

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) i Holtabs samtliga bolag. Även leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja funktionen.

 

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska INTE anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.
Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill. Du kan välja att rapportera enligt följande:

Rapporteringsverktyg:

Telefon:

Fysiskt möte: Vänligen ring in alternativt meddela via rapporteringsverktyget och ange att du önskar fysiskt möte

 • Du behöver inte ha bevis för din misstanke men anklagelse får inte göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk
 • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga
 • Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

 

Din rapport

Din rapport ska innehålla följande information

 • Den typ av oegentlighet du vill rapportera.
 • Var den hände.
 • När den hände. Ange datum och klockslag och om det är något som har hänt upprepade gånger.
 • Eventuell dokumentation som du har tillgång till. Om du saknar tillgång till dokumentation men vet att sådan finns, ange vilken typ av dokumentation det handlar om och var den finns. • Information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med det som har hänt.

  Obs! Det är viktigt att du läser och förstår informationen som du hittar via länken Integritetsinformation innan du skickar in din rapport. Du ska inte skicka in några personuppgifter som saknar avgjord betydelse för rapporten. Om du ändå skickar in sådana uppgifter kan vi komma att radera dem utan att informera dig.

 

Vem tar emot anmälan?

Alla anmälningar tas emot av Holtabs personalchef och kvalité- och Miljöchef

Vid behov av extern kompetens, kan utredningar kan även ske av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.Återkoppling

Inom en vecka efter din anmälan via rapporteringsverktyget kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från Holtab. Du kan följa upp ditt ärende via rapporteringsverktyget om du nedtecknat ärendenummer samt koden som du får när du genomför din anmälan. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera snabbt. Senast inom tre månader kommer Holtab återrapportera status i ärendet.

 

Personuppgifter och anonymitet

Holtab tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till Holtab personuppgiftspolicy.

 

Extern rapportering

Du kan även göra en anmälan till behörig myndighet som ansvarar för området som din anmälan rör. Nedan myndigheter har i samband med att nya visselblåsarlagen trätt i kraft upprättat externa visselblåsarkanaler dit man kan vända sig med sina misstankar. Dessa myndigheter är: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

 

Missbruk

Holtab kommer att utreda alla ärenden som larmas. Det är viktigt att varje individ som larmar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Holtab ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan.

 

Ansvar

Ansvarig för denna policy är VD Patrik Persson. Policyn revideras årligen.