× Close languages

Vår uppförandekod

Holtabs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Den innehåller värderingar och principer som företaget står för. Uppförandekoden anger riktlinjer i uppträdande för medarbetare och andra som representerar Holtab. Riktlinjerna omfattar affärsprinciper, hälsa, säkerhet, ledarskap och miljö. Riktlinjerna är en lägsta nivå gällande krav och ska inte tolkas som en fullt uttömmande uppräkning av vad vi strävar att leva upp till.

Våra värderingar

Våra värderingar

Grunden är det löfte som står under vår logotype: kunskap, service och samarbete. Detta ska medarbetare, kunder och intressenter veta att de alltid kan förvänta sig av Holtab. Vi slår oss aldrig till ro, utan arbetar oavbrutet med att bli bättre i allt vi gör. Vi tar också hjälp av skickliga partners, vi utvecklar våra processer, vår kommunikation och värnar om god miljö, hälsa och säkerhet och är kompromisslösa när det gäller kvalitet.
Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper

LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH REGLER
Holtab följer gällande lagar, föreskrifter och regler i de länder där vi är verksamma. Vi utvecklar och uppdaterar kontinuerligt våra policys, arbetssätt och metoder för att säkerställa att gällande lagar och regler följs. Holtab verkar för att arbeta med leverantörer, konsulter, distributörer och övriga affärspartners som delar principerna uttryckt i Holtabs uppförandekod. Vi uppmanar även våra affärspartners att anamma egna uppförandekoder som innehåller samma grundsats som Holtabs.

GÅVOR, FÖRMÅNER, ERSÄTTNINGAR OCH REPRESENTATION
Holtab tar avstånd från alla former av korruption, givande och tagande av muta och handel med inflytande. Det betyder att medarbetare inte får ta emot eller erbjuda betalning, gåvor eller andra förmåner som har som syfte att påverka ett affärs- eller myndighetsbeslut i en viss riktning. Vi är noga med att företagspresenter, betalningar, evenemang och liknande gåvor alltid gagnar ett tydligt affärssyfte, redovisas öppet, har ett rimligt värde och sker i enlighet med branschpraxis.

INTRESSEKONFLIKTER
Medarbetare ska agera utifrån Holtabs bästa och inte låta privata intressen och personliga relationer hamna i konflikt med Holtabs intressen. Holtabs medarbetare ska i sitt arbete inte gynna sina egna eller närståendes personliga eller ekonomiska intressen. Med närstående menas familj, släktingar, nära vänner eller kompanjoner.

KONKURRENSRÄTT
Holtab följer konkurrenslagstiftningen och konkurrerar på ett rättvist och hederligt sätt. Vi ska inte utbyta information eller ingå avtal eller överenskommelser med konkurrenter, kunder eller leverantörer som på ett oacceptabelt sätt påverkar marknaden eller utgången av ett anbudsförfarande. En medarbetare som är osäker på vad som är tillåtet enligt konkurrenslagstiftningen ska alltid rådfråga sin närmaste chef.
Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

DISKRIMINERING, KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER
Holtab stödjer och respekterar de internationella mänskliga rättigheterna. Holtab verkar för mångfald och jämställdhet samt att alla medarbetare ska behandlas, och behandla varandra, lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inga former av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier och har tydliga rutiner som beskriver hur Holtab agerar vid kännedom om att någon med-arbetare blir utsatt för detta.

ARBETSVILLKOR
Alla medarbetare ska känna till villkoren för sin anställning. Arbetstider, lön och annan ersättning ska följa vad som gäller enligt lag, gällande avtal och allmänt accepterad standard för branschen och marknaden.

BARNARBETE
Vi accepterar inte något utnyttjande av barnarbete, tvångsarbete eller slavarbete och följer gällande nationella och internationella lagar och avtal för minimiålder.

FÖRENINGSFRIHET
Medarbetares rätt att organisera sig i och ansluta sig till valfri arbetstagarorganisation samt att förhandla kollektivt ska respekteras. Fackliga representanter ska ges möjlighet att kunna utföra sina uppdrag och diskriminering av förtroendevalda eller fackligt anslutna medarbetare accepteras inte.
Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Det är viktigt för Holtab att alla medarbetare har en bra och säker arbetsmiljö. Vi arbetar proaktivt för att förhindra olyckor, arbetsskador, tillbud, diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Får vi vetskap om incidenter eller tecken på ohälsa agerar vi direkt genom att vidta åtgärder. För att främja en god hälsa satsar vi på förebyggande friskvårdsinsatser och ett nära samarbete med vår företagshälsovård.
Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapet på Holtab utgår från våra värderingar som är styrmedel och vägvisare för de beslut vi tar. Ledare i Holtab är en förebild för oss alla och skapar ärliga och tillitsfulla relationer både internt i organisationen och externt mot våra kunder, leverantörer och övriga intressenter. Den viktigaste uppgiften för ledare i Holtab är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna.
Medarbetarskap på Holtab innebär att vi alla gör vårt bästa, tar ansvar och utvecklar oss själva, vilket leder till utveckling av företaget. Vi tror på ”frihet under ansvar” och att alla hjälps åt. Etik, moral och ärlighet både förväntas och värdesätts. Vi tar vara på kunskapen som finns i företaget och ger medarbetare möjligheter att växa i sina yrkesroller.
Miljö

Miljö

Vi har miljöfokus i alla våra processer och söker hela tiden efter lösningar för en ännu effektivare energianvändning, både hos oss själva och för kunderna. Återvinning och kretsloppstänkande finns med i allt vi företar oss. Vi strävar efter att alltid uppfylla gällande lagar och krav men sträcker oss längre än vad dessa föreskriver.
Vägledning och efterlevnad

Vägledning och efterlevnad

Kraven i uppförandekoden gäller alla anställda, inhyrd personal, chefer och styrelsemedlemmar. Alla medarbetare har ett ansvar att följa riktlinjerna i uppförandekoden. Varje chef ansvarar för att informera, påminna och följa upp efterlevnad inom sitt verksamhetsområde. En övergripande uppföljning görs årsvis på ledningsnivå för att säkra efterlevnad inom hela företaget och att innehållet i koden är relevant och aktuellt.

Agerande i strid med uppförandekoden tar vi på stort allvar. Konsekvensen kan bli rättsliga följder men också disciplinära åtgärder som beroende på allvarsgraden kan leda till uppsägning.

Den som får kännedom om agerande i strid mot uppförandekoden uppmanas att informera närmsta chef, annan person i ledande ställning, Holtabs HR-avdelning, facklig representant eller skyddsombud. Inkomna anmälningar ska hanteras och utredas skyndsamt och inga repressalier eller andra negativa konsekvenser ska drabba den som anmäler i god tro.