× Close languages

Vår miljö- och kvalitetspolicy

Återvinning och kretsloppstänkande finns med i allt vi företar oss. Vi söker hela tiden efter lösningar för en ännu effektivare energianvändning, både hos oss själva och för kunderna. Miljöfokus finns med i alla våra processer.

Miljöansvar

Vi sträcker oss längre än vad lagar och förordningar föreskriver och strävar dagligen efter att minska vår miljöpåverkan genom att jobba med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöansvar

Naturligtvis månar vi även om en bra och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tar ansvar för vår egen hälsa genom att delta i olika friskvårdsaktiviteter som företaget stödjer.

Kvalitetsansvar

Vår organisation gynnar processtänk och utförandeförmåga, vilka är förutsättningar för ett aktivt kvalitetsarbete. Kvalitet uppnås när vi uppfyller kundens krav, särskilt om vi överträffar förväntningarna.

Policy för bättre miljö

Policy för bättre miljö

För att förverkliga Holtabs strategiska plan förbättrar vi både yttre och inre miljö.

Vi strävar efter:
• att ständigt minska vår miljöpåverkan genom att jobba med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar
• att minska utsläpp och avfall samt förebygga föroreningar
• att kontinuerligt arbeta för att upptäcka och förebygga miljörisker
• att informera och utbilda om miljörisker, hantering och handhavande
• att samtliga medarbetare tar ansvar för att minska miljöpåverkan
• att minimera energianvändningen samt att använda det miljömässigt bästa energialternativet för respektive enhetsprocess
• att alltid uppfylla gällande lagstiftningar och krav
Policy för arbetsmiljö

Policy för arbetsmiljö

För att kunna förverkliga Holtabs strategiska plan eftersträvar vi en god arbetsmiljö, att förebygga ohälsa och olycksfall för alla.

Vi strävar efter:
• att kontinuerligt arbeta för att upptäcka och förebygga risker
• en god psykosocial arbetsmiljö som präglas av dialog, lagarbete och utveckling
• en ergonomiskt riktig utformning av arbetsplatser och teknik
• att informera och utbilda om risker, hantering och handhavande
• att använda de för medarbetarna och kunderna minst skadliga materialen och kemikalierna
Policy för kvalitet

Policy för kvalitet

Holtab utvecklar, tillverkar, installerar och utför service på transformatorstationer, teknikhus och lågspänningsfördelning för kraft- och signalöverföring i främst Norden.

Vi strävar efter:
• att överträffa kundernas krav och förväntningar
• att kunder och övrig omgivning upplever kvalitet i såväl våra produkter som i all kontakt med oss
• att samtliga medarbetare känner ansvar för hur kunden och övrig omgivning uppfattar kvaliteten på både utfört arbete och bemötande
• att kontinuerligt förbättra och följa upp alla våra processer
Fortsatta framsteg mot Holtabs miljövision ”Nettoelleverantör 2025”

Fortsatta framsteg mot Holtabs miljövision ”Nettoelleverantör 2025”

Med stöd i Holtabs miljöpolicy som bland annat strävar efter att ständigt minska miljöpåverkan och att använda det miljömässigt bästa energialternativet har Holtab nu invigt en egen solcellsanläggning på fabriken i Tingsryd.
Uppföljning av vårt arbete

Uppföljning av vårt arbete

Vi arbetar systematiskt med egenkontroll och interna revisioner då ISO-systemen är våra faktiska kvalitets- och miljöledningssystem. Arbetsmiljö och brandskydd utvärderas löpande genom regelbundna skyddsronder. Skyddskommittén, på högsta ledningsnivå, följer upp att åtgärderna genomförts.

Dokumentation och kontroll

Dokumentation och kontroll

Vårt arbetssätt med dokumenterade kontrollpunkter för både montör och slutkontrollant innebär en jämn och hög produktkvalitet, tillsammans med det aktiva förbättringsarbete vi driver med alla medarbetares inflöde och utförande av synpunkter och åtgärder.