× Close languages

Ett paradigmskifte med smarta elnät

Ett paradigmskifte med smarta elnät

Holtabs affärsutvecklingschef Peter Ackebjer är en av många i branschen som blickar framåt kring de möjligheter som morgondagens energinät kommer att föra med sig. För det är en historisk förändring vi befinner oss i.

I december 2015 beslutade regeringen att tillsätta ett forum för smarta elnät för att utveckla dialogen om möjligheter och även utarbeta en nationell strategi i syfte att främja smarta elnät som en tillväxtbransch. Forumet definierar begreppet som mycket brett och något som omfattar hela fältet från kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet, till nya produkter och tjänster baserade på informationsteknik, kunskap om energiflöden och styrmöjligheter ute hos slutanvändarna.

Med smarta elnät underlättas introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, och leder till minskad energiförbrukning, effektreduktion vid effekttoppar och skapar förutsättningar för aktivare elkunder.
– Från Holtabs sida är det oerhört viktigt att följa branschutvecklingen och att ta dialogen med våra kunder och branschen i stort. Vi vill vara en viktig motor i denna omställning med såväl kunskap som produkter som kan skalas upp i en föränderlig marknad, säger Peter Ackebjer.
Peter menar att man kan prata om ny teknik och nya produkter var för sig, men att de också är starkt sammanlänkade. Den nya tekniken skapar möjligheter för nya lösningar, medan användarbehovet av nya produkter också driver utvecklingen av ny teknik.
– Redan idag finns det massor av bra lösningar för elanvändarna gällande den nya teknik, men med tiden kommer detta bara att öka. Elmarknaden går från att vara storskalig och passiv till att bli småskaligt och med aktiva prosumenter.
Det är i denna miljö som Holtab vill vara med och hitta såväl utvecklings- som affärsmöjligheter. Bolagets mål är att vara den naturliga samarbetspartnern i hur smarta elnät påverkar samhället.
– Vi ska vara en kunskapsbank för att hjälpa våra kunder att själva kunna göra rätt kravspecifikationer, men också möta deras kundbehov med rätt produkter. Vi ska göra detta i äkta Holtab-anda – i dialoger och i samarbeten.

Den smarta nätstationen
Redan idag har Holtab utvecklat en produkt som kan vara navet och knutpunkten i morgondagens elnät. Den kallas Den smarta nätstationen och har byggts med stor andel beprövad teknik som även kan anpassas för framtiden.
– Det är naturligtvis helt avgörande att vi kan erbjuda en tillförlitlig och driftsäker teknik redan idag, men lika viktigt är att det är förberett för att kunna addera morgondagens behov. Nätstationen finns klar och har inbyggda funktioner för ökad kontroll, övervakning, mätning och styrning. Vi ser detta som en dold resurs som bara väntar på att användas.
Enligt Peter Ackebjer kommer framtidens elkunder att efterfråga mer teknik och lösningar för styrning och effektivisering av el- och energiförbrukningen. Han tror att man kommer att investera i egna elproduktionsanläggningar och också i lösningar för lagring av energi.
– Idag märker vi av intresset kring elbilsladdning och vi har redan ett pågående projekt med exempelvis Tesla. Vi tänker förnybart, småskaligt och decentraliserat.

Utmaningar för teknisk design
Det finns ett antal nyckelbegrepp som Holtabs affärsutvecklingschef återkommer till. Designen av produkterna ska vara modulärt, flexibelt, skalbart, framtidsäkrat och kostnadseffektivt.
– Kunderna kan förvänta sig att tillämpningarna blir kostnadseffektiva över en längre livslängd. Jag brukar prata om nya nätstationer och retrofit som de viktigaste komponenterna i denna process, konstaterar Peter.

Peter utvecklar resonemanget genom att påpeka att idag har man oftast ett ganska enkelt och basic behov när det kommer till nätstationens funktionalitet. Det är en kabel in och en kabel ut väldigt förenklat.
– Men snart behöver man kanske kunna göra automatiska omkopplingar i nätet, kanske gör kundstruktur att man måste få koll på effektflöden och då måste nya funktioner adderas. Med den Smarta nätstationen är allt redan förberett för detta.
Den smarta nätstationen gör att Holtab erbjuder lösningar som kan växa med kundens behov utan att denne måste investera i nya stationer. Vi skall enkelt kunna skala upp en station allt eftersom kundkraven ökar.
För att möjliggöra ökad funktionalitet under livslängd och retrofit av stationerna krävs planering och genomtänkta kravspecifikationer å ena sidan, en standardiserad och modulär produktportfölj å andra sidan.
– Våra produkter ska hålla i minst 40 år så därför har vi perspektivet att de måste kunna skalas upp. Våra kunder betalar inget extra för det här, utan vi ser det som en naturlig del av vårt erbjudande att leverera stationer som är säkerhets- och utvecklingsoptimerade för framtiden.

Nätautomation
natautomation_holtab

Så får vi ihop helheten

Smarta elnät är ett helhetsperspektiv som branschen måste ta. Man kan se möjligheterna från olika perspektiv, men de samverkar. Den ena perspektivet handlar om att hantera tekniska förändringar inom elproduktionen och ökade krav på effektivitet och säkerhet. Det andra perspektivet är att kunderna förväntas bli mer aktiva och styra sin egen förbrukning och nyttjandegrad.

– Vi måste tänka helhet hela vägen och ta fram optimerade lösningar utifrån nätstationens funktion i elnätet såväl idag som i morgon. Det går absolut inte att bygga in gammal teknik som inte kan anpassas till nya förutsättningar, säger Peter Ackebjer.

– Allt handlar om att använda beprövad teknik och att hitta kostnadseffektiva lösningar som är framtidssäkrade men också att våga lyfta in ny teknik där den skapar ett tydligt kundvärde.

Vill du veta mer kontakta

Peter Ackebjer

Peter Ackebjer

Strategi och affärsutvecklingschef

070-825 30 30

peter.ackebjer@holtab.se

Fler Branschnyheter