× Close languages

Högre mål för Holtabs hållbarhetsarbete

Högre mål för Holtabs hållbarhetsarbete

"Vi har bara ett jordklot." Vd Patrik Persson Moberg delar med sig av sina tankar inför framtiden.

– Jag fick barnbarn ganska nyligen. Jag kände: ”Vad ska du växa upp till för värld, lille grabb?” Vi kan inte fortsätta i gamla hjulspår där vi förlitar oss på fossila bränslen. Omställningen mot ett hållbart klimat är nyckeln till framtiden. Vi har bara ett jordklot som vi ska lämna över till kommande generationer, säger Patrik Persson Moberg.

 

Brett engagemang

De rika länderna i världen är ansvariga för att driva arbetet med klimatomställningen. Växande företag inom elkraftsbranschen, som Holtab, har en naturlig plats i tätklungan. 

– På Holtab har vi ett brett engagemang för hållbarhetsfrågor. Det handlar om vara energieffektiva, att motverka olyckor på arbetet, att få in fler kvinnor bland medarbetarna och att bidra med egen förnybar el. Vi har jobbat med det i många år och på senare år har vi intensifierat arbetet. 

För Holtab är satsningen på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en överlevnadsfråga. Genom att vara ett företag som tar ansvar lockas nya kunder och medarbetare till företaget. 

– Så kallade mjuka frågor berör. Det lockar studenter till oss när de gör sitt exjobb, det attraherar nya medarbetare och det engagerar de som redan är anställda. Framförallt stöter jag på många studenter, ofta tjejer, som vill vara på ett företag som gör något gott för samhället, säger han. 

 

Ökad lönsamhet

Att få fler kvinnor på Holtab är ett långsiktigt arbete. För vd Patrik Persson Moberg innebär en jämställd och blandad arbetsstyrka många fördelar. 

– Kvinnor och män har olika ingångar i frågor. Det blir mer dynamiskt med båda könen representerade. Företag med en bra blandning är mer lönsamma, det visar forskning tydligt. 

– Dessutom vill vi vara en arbetsplats för alla. Våra produkter är efterfrågade på marknaden och vi vill öka omsättningen. Då måste vi locka många nya som kommer och jobbar hos oss. Då behöver vi både tjejer och killar. 

Skidskytteprofilen Stina Nilsson och Holtabs elmontör Hale Ståhl.

 

Under år 2020 gjorde skidskytteprofilen Stina Nilsson sitt första besök på anläggningen i Tingsryd. Hon har ett samarbete med Holtab för att bland annat sätta fokus på kvinnors möjligheter att komma in och utvecklas inom branschen. 

– Vårt initiativ har fått mycket uppmärksamhet, säger Patrik Persson Moberg. 

 

Satsar på solceller

År 2025 ska Holtab vara nettoleverantör av förnybar el. Solcellsanläggningen på Holtabs område i Tingsryd bidrar idag med runt 50 procent av all el som förbrukas. Målet är att snart kunna gå vidare med mer egenproducerad förnybar energi. Det kan handla om fler solceller, eller möjligtvis vindkraft.

 

Holtab invigde sin egna solcellsanläggning på fabriken i Tingsryd i december 2017 och fler solcellspaneler har installerats löpande.

 

– Vi är många företag som vill satsa på egen produktion av el. Men det behövs också att politiker ger rätt förutsättningar. Vi är hoppfulla att regeringen ska höja taket för när full energiskatt ska betalas. Det är ett viktigt incitament för att vi ska satsa ännu mer på egen energiproduktion, säger han. 

Framåt kommer Holtabs fokus på hållbarhet att vara högsta prioritet. 

– Långsiktigt är detta en överlevnadsfråga. Och det är inte bara en piska, det är en morot också, säger Holtabs vd Patrik Persson Moberg.

 

Så jobbar Holtab med hållbarhet

 

Nettoleverantör av förnybar el år 2025

 • Vi tillverkar egen el i en solcellsanläggning. Totalt är vår installerade effekt nu 665 kW, vilket gör att producerad el täcker cirka hälften av vår förbrukning.
 • Under 2022 kompletterade vi vår befintliga solcellsanläggning på Holtab i Tingsryd med ytterligare 1 224 paneler som beräknas producera 400 000 kWh på årsbasis.
 • Vi fortsätter mot målet att bli nettoelleverantör år 2025 och startar snart upp projekteringen av solcellsanläggning nummer 3.
 • Övrig inköpt el kommer från 100 % förnybar energi i form av vindkraft.
 • Vi planerar för ytterligare steg när det gäller att bli självförsörjande för elen, genom mer solcellsel eller annan typ av förnybar elproduktion.
 • Verksamheten i Tingsryd energieffektiviseras för att få ned den totala energiförbrukningen. Det investeras i ny teknik, bland annat gällande uppvärmning, belysning och ventilation.
 • Vi digitaliserar verksamheten för att möjliggöra förändring och uppmuntra till klimatsmarta val bland de anställda.

Fasar ut fossila drivmedel

 • Alla tjänstebilar är i dag el-/laddhybrider. 
 • Från och med 2023 ska alla nya tjänstebilar och truckar hos oss vara 100 % eldrivna.
 • Den sista dieseltrucken har avvecklats och ersatts med en helt nyutvecklad eldriven truck för 16-ton, den första i Sverige.
 • Holtab ställer krav på leverantörer och samarbetspartners att följa direktiv för att minska klimatpåverkan.
 • Vi arbetar för att öka andelen samlastningar. Transportplaneringen sker så att så många stationer som möjligt kan transporteras gemensamt. 
 • Vi samarbetar med leverantörer för att få dem att välja transporter med lägre klimatpåverkan. Akutkörningar undviks genom väl planerade transporter.
 • Ett samåkningsprojekt har startats upp tillsammans med Energikontoret Sydost för att öka möjligheterna för våra medarbetare att samåka till jobbet.

Agerar mot miljöfarliga produkter

 • Vi jobbar för att ha ett minimum av miljöskadliga produkter, vilket bland annat innebär noggrann utvärdering av vilka inköp som görs.
 • En av Holtabs större miljöaspekter har varit målning med lösningsmedelsburen primer. Denna fråga har varit högt på vår miljöagenda och från och med kvartal 3 2022 har denna primer ersatts med en vattenburen sådan. Detta innebär att Holtab radikalt kommer att minska flyktiga organiska föreningar (VOC).
 • En ny målningsmetodik innebär även att förbrukningen av primer kommer minska.
 • Genom nya tvättrutiner har också zinkutsläppen från tvätthallen minskats och bedöms nu av kommunen som utan märkbar påverkan på avloppsvattnet.

Hälsosammare arbetsmiljö

 • Vi arbetar proaktivt för att förhindra olyckor, arbetsskador, tillbud, diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Får vi vetskap om incidenter eller tecken på ohälsa agerar vi direkt genom att vidta åtgärder.
 • Chefer stärker sin kunskap om hållbar arbetsmiljö.
 • För att främja en god hälsa satsar vi på förebyggande friskvårdsinsatser och har ett nära samarbete med vår företagshälsovård.

Ökad jämställdhet

 • Holtab jobbar för att öka andelen kvinnor bland de anställda. Det gäller på alla nivåer: Medarbetare i produktionen, chefer, i ledningen och i styrelsen. 
 • Sedan vi fattade ett aktivt beslut att få fler kvinnor att söka sig till Holtab har andelen kvinnor ökat, från 10 % till 18 %.
 • För att inspirera fler kvinnor att söka sig till branschen har Holtab nyligen startat en elutbildning för kvinnor tillsammans med Montico.
 • Holtab ger även uppmärksamhet till frågan om jämställdhet genom sitt samarbete med skidskytteprofilen Stina Nilsson. 

Utvecklingsarbete i Nepal

 • Samarbetar med Build up Nepal som bygger jordbävningssäkra hus i fattiga områden. 
 • Bidragit med vattenkraft och elektrifiering i byn Jyamrung. 
 • Hjälper till med mikrolån till personer som behöver kapital för att starta verksamheter. 
 • Frivilliga från Holtab åker regelbundet till Nepal för att bistå med kunskap om teknik.  

Stärka lokalsamhället

 • Holtab sponsrar Tingsryds hockeylag, flera lokala fotbollsföreningar och andra ideella föreningar inom idrott och kultur. Syftet är att stärka föreningslivet och bidra med en bra uppväxtmiljö för kommunens ungdomar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete >>

Vill du veta mer kontakta

Patrik Persson Moberg

Patrik Persson Moberg

VD

070-216 62 14

patrik.persson@holtab.se

Fler Hållbarhet, Holtab